Podmínky užívání WinWinJob.cz

1. Kdo provozuje winwinjob.cz?

Provozovatelem winwinjob.cz je česká společnost Win win job, s.r.o., se sídlem Dejvická 306/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. C 247509. O ní budeme v těchto podmínkách užívání mluvit jako o nás v první osobě množného čísla.

2. K čemu slouží podmínky užívání?

Podmínky stanoví naše i vaše povinnosti a oprávnění, která přijímáte tím, že služby winwinjob.cz používáte.

Pokud s Podmínkami užívání nesouhlasíte, naše služby prosím nepoužívejte.

3. Pro koho platí Podmínky užívání?

Námi poskytované služby jsou určeny pro zadavatele práce a zájemce o práci.

V rámci naší služby vás budeme oslovovat vždy v druhé osobě čísla jednotného.

Podmínky užívání platí pro každého, kdo využívá našich služeb prostřednictvím uživatelského účtu (zadavatel práce) nebo odesláním reakce na nabídku práce (zájemce o práci).

4. Jak funguje winwinjob.cz?

Internetové stránky winwinjob.cz umožní přímé propojení se s potenciálními novými kolegy, ať už práci hledáte nebo nabízíte. Další kroky ve výběrovém řízení jsou již na vás.

Zadavatel práce si založí uživatelský účet, vytvoří osobní profil a zadá kritéria nabídky práce, tím je viditelný na winwinjob.cz. Pokud zadavatel nemá aktivní nabídku práce, tak profil nikdo nevidí. Souhlasem s těmito podmínkami dáváte souhlas k užívání veškerých vámi vložených textů i fotografií pro účely propagace služby winwinjob.cz a vašeho profilu.

Přes uživatelský účet může pak dále využívat ty služby, ke kterým ho nastavení uživatelského účtu opravňuje. V rámci naší služby od nás zadavatel získá doporučení, jak profil vylepšit, aby inzerce byla účinná.

Zájemce o práci odesílá email s životopisem nebo jinými přílohami dle svého uvážení prostřednictvím webového formuláře přímo konkrétnímu zadavateli.

My kontrolujeme kvalitu zasílaných reakcí a chráníme zadavatele proti spamu.

5. Pro koho naše služba určena není?

Naši službu můžete používat, jen pokud práci osobně hledáte nebo osobně nabízíte jako zaměstnavatel. Zaměstnavatel nabízí práci osobně i v tom případě, pokud za něj jednají jeho vlastní zaměstnanci, např. zaměstnanci personálního oddělení.

Uživatelský účet nesmíte používat jako zprostředkovatel, tedy pro zprostředkování zaměstnání jiným zaměstnancům nebo zaměstnavatelům. Hraniční případy budeme mít vždy právo posoudit my.

Důsledkem odhaleného porušení pravidel bude, že vám fungování vašeho uživatelského účtu omezíme nebo ho zcela a bez náhrady zrušíme a zabráníme vám si vytvořit nový uživatelský účet. Ostatní budou mít možnost na porušení pravidel upozornit.

6. Platí se za používání WinWinJob.cz?

Naše základní služby jsou zdarma pro všechny uživatele.

7. Jak nakládáme s osobními údaji?

Detailní informace o tom, jak pracujeme s osobními údaji našich uživatelů najdete v Informace o zpracování osobních údajů.

8. Jaké jsou zásady pro používání winwinjob.cz?

Všichni uživatelé jsou povinni respektovat autorská práva a zákony zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nesete výhradně vy.

My ve Win win job s.r.o. uznáváme mimo jiné 3 klíčové hodnoty. A vy se užíváním služeb winwinjob.cz zavazujete k jejich dodržování a to v tomto rozsahu:

Důvěra

Především vám musí být alespoň 15 let a musíte mít ukončenou základní školní docházku.

Uživatelský účet zadavatele práce musí být řádně zabezpečen silným heslem, které nelze snadno prolomit.

Všichni uživatelé mají povinnost po celou dobu užívání našich služeb uvádět pravdivé údaje. Musíte používat vaše skutečné jméno. Není možné vystupovat pod přezdívkou nebo jiným vymyšleným jménem. Musíte uvádět údaje o vašich pracovních zkušenostech a dovednostech i jakékoli jiné údaje podle pravdy. Způsob podání údajů, které uvedete, nesmí být pro nás ani pro ostatní zavádějící.

Respekt

Dále nesmíte naše služby používat způsobem, který by byl v rozporu s právem nebo pravidly slušného chování. Nesmíte ostatní urážet, pomlouvat, obtěžovat, vyhrožovat jim, být vulgární, rasistický, xenofobní a podobně. Hraniční případy budeme mít vždy právo posoudit my.

Důsledkem odhaleného porušení pravidel bude, že vám fungování vašeho uživatelského účtu omezíme nebo ho zcela zrušíme a zabráníme vám si vytvořit nový uživatelský účet. Ostatní budou mít možnost na porušení pravidel upozornit. Při porušení těchto základních pravidel zrušíme váš účet okamžitě a bez náhrady.

Používáním našich služeb přebíráte odpovědnost za veškeré jednání, které prostřednictvím vašeho účtu uskutečníte. Při porušení těchto základních pravidel zrušíme váš účet okamžitě a bez náhrady. A to zejména v těchto případech:

  • jestliže používáte služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím internetové sítě nebo s úmyslem páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  • pokud budete užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit nás nebo naše partnery a zákazníky
  • pokud budete zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby
  • pokud váš účet bude budit dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný účet registrován
  • když se pokusíte narušit stabilitu, chod nebo data služeb
  • jestliže budete porušovat autorská práva třetích osob
  • pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že porušujete chráněná práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

9. Může být dostupnost služeb omezena?

Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom zajistili maximální dostupnost našich služeb a případně do přiměřeně možné míry zajistili odstranění jakékoli vady. Nejsme však povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost našich služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit či dočasně nebo trvale ukončit provozování našich služeb, a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Souhlasíte s tím, že vůči vám ani vůči žádné třetí straně nejsme odpovědní za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení provozu našich služeb.

10. Jaká je naše odpovědnost?

Za porušení našich povinností odpovídáme v souladu se zákonem. Pokud vám v přímé souvislosti s porušením naší povinnosti vznikne újma, nahradíme vám ji v zákonné výši a zároveň se budeme vždy snažit najít takové řešení, abyste byli spokojení.

Nemůžeme však nést odpovědnost za náklady ani jinou újmu, která vám vznikne v rámci vztahů, které prostřednictvím našich služeb navážete. Rozhodnutí o krocích a výsledcích výběrového řízení je na tom, kdo práci nabízí i hledá. Obsah případné pracovní smlouvy, kterou uzavřete, ani průběh případného pracovně-právního vztahu ovlivnit nedokážeme.

11. Od kdy podmínky užívání platí?

Tyto podmínky, které čtete, platí od 3. 5. 2018.

12. Mohou se podmínky užívání změnit?

Podmínky užívání můžeme změnit, protože je nezbytné reagovat na vývoj poskytovaných služeb, chování uživatelů nebo jiné významné okolnosti.

O změně Vás budeme informovat prostřednictvím vašeho uživatelského účtu nejméně 5 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Používáním služeb winwinjob.cz po uplynutí stanovené lhůty změnu obchodních podmínek přijmete.